کشتی تایتانیک تخته پاره‌ شناور

دخترِ دانشجو ساکن کویِ دانشگاه است و فردا امتحان دارد. او در یخچال مشترکِ خوابگاه یک کتلت دارد؛ آخ جون امشب شام و یک پرتقال دسر هم دارم، کتلت را دم آبخوری می‌خورد و با آب سرد فرو می‌دهد. پرتقال مال باغ‌شان در شمال است؛ هنوز عادت به خریدن پرتقال ندارد، روی پله‌ سنگیِ وسیع […]